Regulamin

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014

 

 

Wcześniejszy regulamin obowiązujący do 24.12.214r

 

Definicje

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany w celu złożenia Konta, zamieszczony na Stronie Sklepu.

Formularz zamówienia – formularz wypełniany w celu złożenia Zamówienia przez Kupującego, zamieszczony na Stronie Sklepu.

Konto – podstrona witryny www.lamopn.pl, w której Kupujący może zarządzać swoimi danymi osobowymi, kontrolować i obserwować stan realizacji Zamówienia.

Kupujący – osoba, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Produkt(y) – towary sprzedawane przez Sprzedającego w Sklepie: artykuły oświetleniowe, lampy oraz inne artykuły wyposażenia wnętrz.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Sklep – Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.lampon.pl.

Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu

Strona internetowa: witryna www.lampon.pl

Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, wyrażone w formie elektronicznej bezpośrednio zmierzające do zawarcia drogą elektroniczną Umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep.

 

 

Regulamin sklepu określa zasady zakupów w sklepie LampOn.pl

 

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

1. Kupujący akceptuje Regulamin.

2. Regulamin określa, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez Sklep przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, poprzez Stronę internetową Sklepu.

3. Umowy o których mowa w Regulaminie zawierane są wyłącznie w języku polskim

4. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

5. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się:

  • telefonicznie: 531 206 276
  • e-mailem: sklep@lampon.pl
  • pocztą tradycyjną: LD, ul. Armii Krajowej 4A 35-307 Rzeszów

 

6. Sprzedający prowadzi poprzez Sklep sprzedaż Produktów. Sprzedawane Produkty wraz z opisem i ceną prezentowane są na stronach Sklepu. Podawane ceny dotyczą jednej sztuki Produktu danego rodzaju chyba, że w opisie produktu określono inaczej.

7. Dane techniczne i użytkowe Produktów oferowanych przez Sklep są zgodne z danymi technicznymi i użytkowymi producentów Produktów chyba, że w opisie określono inaczej. Zdjęcia zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu są zdjęciami rzeczywistymi konkretnych Produktów, w określonych przypadkach są to zdjęcia poglądowe.

8. Sklep za pośrednictwem Strony internetowej prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa zakupionych w Sklepie Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Klient Sklepu w celu zawarcia ze Sklepem Umowy powinien mieć dostęp do łącza internetowego.

10. W celu prawidłowego pod względem technicznym zawarcia Umowy niezbędne jest korzystanie przez Kupującego z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 8-9, Mozilla Firefox 4.x-10.x, Opera 11.x, Google Chrome 14.x, lub ich nowszych wersji. Optymalna rozdzielczość wynosi: 1024x768.

 

Rozdział II

Procedura zakupu

1. Kupujący składa Sprzedającemu Zamówienie wypełniając Formularz zamówienia dostępny na Stronie internetowej i przesłania go do Sklepu. Formularz zamówienia wypełnia się podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie internetowej.

2. Wybór zamawianych przez Kupującego towarów jest dokonywany przez dodanie ich do koszyka, który zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, ilość dni na wysyłkę w czasie których sprzedający jest zobowiązany wysłać zamówiony Produkt, cenę jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów, kosztów oraz terminu dostawy, a także rabatu zamówieniowego.

3. W następnym kroku Kupujący ma możliwość kontynuować dalsze zakupy dodając je do koszyka, bądź też zamówić Produkt przechodząc bezpośrednio do Zamówienia.

4. Zamówienie Produktu przez Kupującego odbywa się:

  • Po zalogowaniu, jeżeli Kupujący posiada Konto w Sklepie
  • Po założeniu Konta osobistego w Sklepie

 

5. Rejestracja Kupującego odbywa się na podstawie danych wpisywanych  w Formularzu rejestracyjnym i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku kiedy Kupujący dokonuje zakupu jako użytkownik niezarejestrowany zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do dokonania doręczenia Produktu, potwierdzenia zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu i ostatecznego potwierdzenia Zamówienia.

7. Sprzedający akceptuje i potwierdza Zamówienie złożone przez Kupującego najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Przez potwierdzenie rozumie się, że Sprzedający przyjął Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie jest przesyłane Kupującemu adres na e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym o Sprzedającym, Produktach, cenie i terminie realizacji. Po otrzymaniu potwierdzenia Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w podany link.

8. W razie wykrycia przez Sprzedającego błędów w złożonym przez Kupującego zamówieniu, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu ich wyjaśnienia i weryfikacji.

9. Kupujący ma prawo do weryfikacji swojego zamówienia jedynie do czasu, gdy Produkt nie został jeszcze wysłany.

10. Umowa między Sprzedającym a Kupujący zawierana jest w chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji.

11. Zamówienia Kupujący mogą składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Potwierdzanie Zamówień i ich realizacja oraz obsługa klientów odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku godzinach 8:00 – 17:00 za wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 

Rozdział III

Płatności i dostawa

1. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i w kwocie brutto, tj. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są doliczane na zasadach określonych w regulaminie i podane na stronie Sklepu.

2. Kupujący wraz z przesyłką lub osobnym listem poleconym otrzymuje paragon lub fakturę VAT.

3. Kupujący w czasie zamówienia produktu wybiera jedną z poniższych form płatności:

  • za pobraniem – należność za Produkt i przesyłkę uiszcza kurierowi przy odbiorze przesyłki
  • przelewem – Kupujący przedpłaca należność za Produkt i przesyłkę na konto Sprzedającego w Banku ING Bank Śląski SA, O. w Tarnowie  nr rachunku: 42 1050 1562 1000 0092 0209 8407

 

4. Koszty dostawy są każdorazowo wyliczone i wskazywane na stronie Sklepu poprzez wykonanie czynności „dodaj do koszyka” oraz określenie warunków i zasad dostawy.

5. W przypadku jednoczesnego Zamówienia przez Kupującego więcej niż jednej sztuki Produktu koszt dostawy może być indywidualnie negocjowany i obniżony. Kupujący w trakcie składania Zamówienia informowany jest o całkowitej wysokości kosztów dostawy.

6. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Paczkomaty InPost według cennika podanego na stronie Sklepu.

7. Termin dostawy wynosi 5 dni chyba, że Kupujący i Sprzedający w drodze indywidualnej rozmowy ustalili termin dłuższy. Termin dostawy jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, przy przesyłce za pobraniem, albo – przy płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.

8. Przy odbiorze przesyłki w przypadku doręczenia jej za pośrednictwem firmy kurierskiej, Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości, niekompletności Zamówienia lub niezgodności przedmiotu doręczenia z Zamówieniem, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji w celu prawidłowego dokonania dostawy zamówionego Produktu.
 
 Rozdział IV

Odstąpienie od Umowy i zwrot Produktu

1. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym przedmiocie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od otrzymania Zamówienia.

2. Odstąpienie od Umowy może zostać wykonane przez Kupujący poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: LD, ul. Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów lub na adres e-mail: sklep@lampon.pl.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktu znajduje się na stronie Sklepu oraz jest dostępny na żądanie Kupującego.

4. W razie odstąpienia od umowy przez Kupujący umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Koszty odesłania towaru do Sklepu ponoszone są przez Kupujący.

5. Zwrot pieniędzy odbywa się na konto bankowe wskazane przez Kupującego.
 

Rozdział V

Reklamacje i gwarancja

1. Reklamacje dotyczące Produktów powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. Dopuszcza się jednak wcześniejsze poinformowanie Sprzedającego telefonicznie o złożeniu reklamacji. W piśmie zawierającym reklamację należy podać, dane osoby reklamującej, oraz opisać przyczyny reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej), a także w formie e-maila.

2. Produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie są fabrycznie nowe i jeżeli jest to wyraźnie określone w szczegółowym opisie towaru – są objęte gwarancją producenta.

 

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych

1. Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka prywatności”.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2014

3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Sklepie i nie mają mocy wstecznej, co oznacza, w szczególności, że nie stosuje się ich do wcześniej zawartych Umów.